Bơm bùn đặt cạn SE SL Grundfos

Cột áp max: 71.29 m

Lưu lượng max: 850 m³/h

Bơm bùn đặt cạn SE Grundfos

Cột áp max: 27.5 m

Lưu lượng max: 315 m³/h

Bơm bùn đặt cạn S Grundfos

Cột áp max: 116.2 m

Lưu lượng max: 7200 m³/h