Bơm bùn SL Grundfos

Cột áp max: 27.21 m

Lưu lượng max: 300 m³/h

Bơm bùn SE SL Grundfos

Cột áp max: 71.29 m

Lưu lượng max: 850 m³/h

Bơm bùn SE Grundfos

Cột áp max: 43.55 m

Lưu lượng max: 315 m³/h

 

Bơm bùn S Grundfos

Cột áp max: 116.2 m

Lưu lượng max: 7200 m³/h

Bơm bùn DPK Grundfos

Cột áp max: 56 m

Lưu lượng max: 164.4 m³/h