Bơm hai cửa hút LS Grundfos

Cột áp max: 191.3 m

Lưu lượng max: 13200 m³/h

Bơm hai cửa hút KPV Grundfos

Paco loại KPV là dạng máy bơm ly tâm với 02 cửa hút

Bơm hai cửa hút KP Grundfos

Paco loại KP là dạng máy bơm ly tâm với 02 cửa hút

Bơm hai cửa hút HS Grundfos

Cột áp max: 157.5 m

Lưu lượng max: 2570 m³/h