Bơm inline TP Grundfos

Cột áp max: 108.6 m

Lưu lượng max: 597 m³/h

Bơm inline TP Grundfos

Cột áp max: 139.5 m

Lưu lượng max: 4370 m³/h