Bơm trục đứng CRT Grundfos

Cột áp max: 234.1 m

Lưu lượng max: 3.68 m³/h

Bơm trục đứng CRI Grundfos

Cột áp max: 244.4 m

Lưu lượng max: 29.8 m³/h

Bơm trục đứng CRE Grundfos

Cột áp max: 236 m

Lưu lượng max: 2.92 m³/h

Bơm trục đứng CR Grundfos

Cột áp max: 220.4 m

Lưu lượng max: 2.46 m³/h