Bơm chìm cánh cắt SEG Grundfos

Cột áp max: 45.87 m

Lưu lượng max: 19 m³/h

Bơm chìm cánh cắt AP Grundfos

Cột áp max: 68 m

Lưu lượng max: 32 m³/h