Bơm định lượng DMX Grundfos

Cột áp max: 10 bar

Lưu lượng max: 4000 l/h

Bơm định lượng DMH Grundfos

Cột áp max: 200 bar

Lưu lượng max: 6000 l/h

Bơm định lượng DME Grundfos

Cột áp max: 10 bar

Lưu lượng max: 940 l/h

Bơm định lượng DDI Grundfos

Cột áp max: 10 bar

Lưu lượng max: 150 l/h

Bơm định lượng DDE Grundfos

Cột áp max: 10 bar

Lưu lượng max: 15 l/h

Bơm định lượng DDA Grundfos

Cột áp max: 16 bar

Lưu lượng max: 30 l/h