Bơm giếng khoan SQ Grundfos

Cột áp max: 229.6 m

Lưu lượng max: 1.7 m³/h

Bơm giếng khoan SP Grundfos

Cột áp max: 669.9 m

Lưu lượng max: 284 m³/h