Bơm chìm nước thải SL Grundfos

Cột áp max: 42.65 m

Lưu lượng max: 300 m³/h

Bơm chìm nước thải SE - SL Grundfos

Cột áp max: 71.29 m

Lưu lượng max: 850 m³/h

Bơm chìm nước thải SEG Grundfos

Cột áp max: 45.87 m

Lưu lượng max: 19 m³/h

Bơm chìm nước thải SE Grundfos

Cột áp max: 27.5 m

Lưu lượng max: 315 m³/h

Bơm chìm nước thải S Grundfos

Cột áp max: 116.2 m

Lưu lượng max: 7200 m³/h

Bơm chìm nước thải EF Grundfos

Cột áp max: 21.22 m

Lưu lượng max: 43.9 m³/h

Bơm chìm nước thải DWK Grundfos

Cột áp max: 88.72 m

Lưu lượng max: 431 m³/h

Bơm chìm nước thải DW Grundfos

Cột áp max: 98.38 m

Lưu lượng max: 300 m³/h

Bơm chìm nước thải DPK Grundfos

Cột áp max: 56 m

Lưu lượng max: 164.4 m³/h

    Trang:
  • 1
  • 2