Bơm tăng áp SCALA Grundfos

Cột áp max: 47.01 m

Lưu lượng max: 5 m³/h

Bơm tăng áp HYDROMULTI E Grundfos

Cột áp max: 151.9 m

Lưu lượng max: 142 m³/h

Bơm tăng áp HYDRO MPC Grundfos

Cột áp max: 140.8 m

Lưu lượng max: 11100 m³/h

Bơm tăng áp CME Grundfos

Cột áp max: 100.3 m

Lưu lượng max: 19.9 m³/h