Bơm trục ngang NKGE Grundfos

Cột áp max: 97.85 m

Lưu lượng max: 532 m³/h

Bơm trục ngang NKG Grundfos

Cột áp max: 248.6 m

Lưu lượng max: 1400 m³/h

Bơm trục ngang NBGE Grundfos

Cột áp max: 97.85 m

Lưu lượng max: 532 m³/h

Bơm trục ngang NBG Grundfos

Cột áp max: 217.9 m

Lưu lượng max: 1400 m³/h

Bơm trục ngang MTB Grundfos

Cột áp max: 47.99 m

Lưu lượng max: 90 m³/h

Bơm trục ngang CME Grundfos

Cột áp max: 131.7 m

Lưu lượng max: 36.8 m³/h

Bơm trục ngang CM Grundfos

Cột áp max: 131.7 m

Lưu lượng max: 36.8 m³/h