Bơm tăng áp SCALA Grundfos

Cột áp max: 47.01 m

Lưu lượng max: 5 m³/h

Bơm tăng áp HYDROMULTI E Grundfos

Cột áp max: 151.9 m

Lưu lượng max: 142 m³/h

Bơm tăng áp HYDRO MPC Grundfos

Cột áp max: 140.8 m

Lưu lượng max: 11100 m³/h

Bơm tăng áp CME Grundfos

Cột áp max: 100.3 m

Lưu lượng max: 19.9 m³/h

Bơm giếng khoan SQ Grundfos

Cột áp max: 229.6 m

Lưu lượng max: 1.7 m³/h

Bơm giếng khoan SP Grundfos

Cột áp max: 669.9 m

Lưu lượng max: 284 m³/h

Bơm định lượng DMX Grundfos

Cột áp max: 10 bar

Lưu lượng max: 4000 l/h

Bơm định lượng DMH Grundfos

Cột áp max: 200 bar

Lưu lượng max: 6000 l/h

Bơm định lượng DME Grundfos

Cột áp max: 10 bar

Lưu lượng max: 940 l/h