Bơm định lượng DDI Grundfos

Cột áp max: 10 bar

Lưu lượng max: 150 l/h

Bơm định lượng DDE Grundfos

Cột áp max: 10 bar

Lưu lượng max: 15 l/h

Bơm định lượng DDA Grundfos

Cột áp max: 16 bar

Lưu lượng max: 30 l/h

Bơm trục đứng CRT Grundfos

Cột áp max: 234.1 m

Lưu lượng max: 3.68 m³/h

Bơm trục đứng CRI Grundfos

Cột áp max: 244.4 m

Lưu lượng max: 29.8 m³/h

Bơm trục đứng CRE Grundfos

Cột áp max: 236 m

Lưu lượng max: 2.92 m³/h

Bơm trục đứng CR Grundfos

Cột áp max: 220.4 m

Lưu lượng max: 2.46 m³/h

Bơm trục ngang NKGE Grundfos

Cột áp max: 97.85 m

Lưu lượng max: 532 m³/h

Bơm trục ngang NKG Grundfos

Cột áp max: 248.6 m

Lưu lượng max: 1400 m³/h