Bơm trục ngang NBGE Grundfos

Cột áp max: 97.85 m

Lưu lượng max: 532 m³/h

Bơm trục ngang NBG Grundfos

Cột áp max: 217.9 m

Lưu lượng max: 1400 m³/h

Bơm trục ngang MTB Grundfos

Cột áp max: 47.99 m

Lưu lượng max: 90 m³/h

Bơm trục ngang CME Grundfos

Cột áp max: 131.7 m

Lưu lượng max: 36.8 m³/h

Bơm trục ngang CM Grundfos

Cột áp max: 131.7 m

Lưu lượng max: 36.8 m³/h

Bơm hai cửa hút LS Grundfos

Cột áp max: 191.3 m

Lưu lượng max: 13200 m³/h

Bơm hai cửa hút KPV Grundfos

Paco loại KPV là dạng máy bơm ly tâm với 02 cửa hút

Bơm hai cửa hút KP Grundfos

Paco loại KP là dạng máy bơm ly tâm với 02 cửa hút

Bơm hai cửa hút HS Grundfos

Cột áp max: 157.5 m

Lưu lượng max: 2570 m³/h