Bơm hướng trục KPL Grundfos

Ứng dụng trong xử lý nước thải

Máy khuấy chìm SRG Grundfos

Cột áp max: 2.11 m

Lưu lượng max: 5220 m³/h

Máy khuấy chìm SMG Grundfos

Nhiệt độ chất lỏng: 5 .. 40 °C

Máy khuấy chìm AMD Grundfos

Nhiệt độ chất lỏng: 5 .. 40 °C

Bơm bùn đặt cạn SE SL Grundfos

Cột áp max: 71.29 m

Lưu lượng max: 850 m³/h

Bơm bùn đặt cạn SE Grundfos

Cột áp max: 27.5 m

Lưu lượng max: 315 m³/h

Bơm bùn đặt cạn S Grundfos

Cột áp max: 116.2 m

Lưu lượng max: 7200 m³/h

Bơm bùn SL Grundfos

Cột áp max: 27.21 m

Lưu lượng max: 300 m³/h

Bơm bùn SE SL Grundfos

Cột áp max: 71.29 m

Lưu lượng max: 850 m³/h