Bơm bùn SE Grundfos

Cột áp max: 43.55 m

Lưu lượng max: 315 m³/h

 

Bơm bùn S Grundfos

Cột áp max: 116.2 m

Lưu lượng max: 7200 m³/h

Bơm bùn DPK Grundfos

Cột áp max: 56 m

Lưu lượng max: 164.4 m³/h

Bơm chìm cánh cắt SEG Grundfos

Cột áp max: 45.87 m

Lưu lượng max: 19 m³/h

Bơm chìm cánh cắt AP Grundfos

Cột áp max: 68 m

Lưu lượng max: 32 m³/h

Bơm chìm nước thải SL Grundfos

Cột áp max: 42.65 m

Lưu lượng max: 300 m³/h

Bơm chìm nước thải SE - SL Grundfos

Cột áp max: 71.29 m

Lưu lượng max: 850 m³/h

Bơm chìm nước thải SEG Grundfos

Cột áp max: 45.87 m

Lưu lượng max: 19 m³/h

Bơm chìm nước thải SE Grundfos

Cột áp max: 27.5 m

Lưu lượng max: 315 m³/h