Bơm chìm nước thải S Grundfos

Cột áp max: 116.2 m

Lưu lượng max: 7200 m³/h

Bơm chìm nước thải EF Grundfos

Cột áp max: 21.22 m

Lưu lượng max: 43.9 m³/h

Bơm chìm nước thải DWK Grundfos

Cột áp max: 88.72 m

Lưu lượng max: 431 m³/h

Bơm chìm nước thải DW Grundfos

Cột áp max: 98.38 m

Lưu lượng max: 300 m³/h

Bơm chìm nước thải DPK Grundfos

Cột áp max: 56 m

Lưu lượng max: 164.4 m³/h

Bơm chìm nước thải DP Grundfos

Cột áp max: 25.05 m

Lưu lượng max: 164.4 m³/h

Bơm chìm nước thải AP Grundfos

Cột áp max: 15.86 m

Lưu lượng max: 36 m³/h

Bơm chìm nước thải Unilift

Dãy công suất: 1.5 kw

Ứng dụng: Nước thải - bùn loãng

Lắp đặt: lắp đặt chìm