Máy khuấy chìm SRG Grundfos

Cột áp max: 2.11 m

Lưu lượng max: 5220 m³/h

Máy khuấy chìm SMG Grundfos

Nhiệt độ chất lỏng: 5 .. 40 °C

Máy khuấy chìm AMD Grundfos

Nhiệt độ chất lỏng: 5 .. 40 °C