Bơm inline TP Grundfos

Cột áp max: 108.6 m

Lưu lượng max: 597 m³/h

Bơm inline TP Grundfos

Cột áp max: 139.5 m

Lưu lượng max: 4370 m³/h

Phụ kiện bơm Cánh Super Vortex Grundfos

Phụ kiện bơm S Tube Impeller Grundfos

Phụ kiện bơm Shaft Seal Grundfos

Phụ kiện bơm Seal Grundfos

Phụ kiện bơm Phớt CR Grundfos

Phụ kiện bơm Phớt BQQV Grundfos

Phụ kiện bơm O Ring Grundfos